چطور مزاج ها را بشناسیم

انواع مزاج ، بلغمی – صفراوی – سوداوی – دموی

مزاج بلغم

مزاج بلغم

طبع: سرد وتر

خصوصیات
پوست سفید
سردی پوست
چاق وپرچربی
مزه دهان ترش
رنگ زبان سفید
حجم زیاد ادرار
دردکمر، بدن،پاها
میل به خواب زیاد
جاری شدن آب از دهان

———————————————————————————————————————

مزاج صفرا

مزاج صفراوی

طبع‌‌:گرم وخشک

خصوصیات

تندخویی
لاغراندام
گرمی بدن
عطش زیاد
کدری ادرار
زردی چشم
زبری پوست
عصبی شدن
رنگ زبان زرد
مزه دهان تلخ
پوست گرم وخشک

—————————————————————————————————————————–

مزاج سودا

مزاج سوداوی

طبع:سرد وخشک

خصوصیات
فکرزیاد
بیقراری
لاغراندام
افسردگی
خودخوری
بوی بددهان
خواب آشفته
مزه دهان شور
رنگ زبان سیاه
مشکلات عصبی
رنگ تیره مدفوع وادرار

——————————————————————————————–

مزاج دموی

مزاج دموی

طبع‌‌:گرم وتر

خصوصیات

چرت زدن
بروز جوش
درشت اندام
رنگ زبان قرمز
خمیازه کشیدن
مزه دهان شیرین
لزج بودن آب دهان
پوست سرخ وسفید
پوست بدن گرم ومرطوب